Pracovnělékařské prohlídky (tedy tzv. prohlídka do zaměstnání) slouží k posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k vykonávané práci. Rozlišuje se vstupní (před nástupem do zaměstnání), periodická (pravidelné v průběhu trvání pracovního poměru), mimořádná (po nemoci delší než 8 týdnů, po vážném úraze nebo pokud byla práce přerušená na více než 6 měsíců), výstupní a následná prohlídka do zaměstnání.

Problematiku závodních prohlídek upravuje Vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.

Rizikové faktory

Zaměstnavatel má povinnost pracovní podmínky (fyzická zátěž, pracovní poloha, riziko tepla nebo hluku atd.) zařadit do určité kategorie rizika. Kategorie rizik jsou 1. – 4., od 2. kategorie je vše podmíněno souhlasem Krajské hygienické stanice, práce 3. a 4. kategorie se označují jako rizikové.

Interval prohlídek (tedy platnost posudku o zdravotní způsobilosti) je obecně stanoven takto. Pro 1. kategorii do 50 let na 6 let, nad 50 let na 4 roky. Pro práci v 2. kategorii do 50 let na 4 roky a nad 50 let na 2 roky. 3. kategorie na 2 roky a zaměstnanci pracující v riziku 4. kategorie musí na pravidelné prohlídky každý rok. Z tohoto pravidla existují výjimky: v případě přítomnosti rizik ohrožení zdraví, rozhodnutím Krajské hygienické stanice nebo posuzujícího lékaře.

Posuzující lékař může, pokud tak potřebuje k rozhodnutí o zdravotní způsobilosti, požadovat některá další odborná vyšetření (ORL, plicní, RTG atd.) a teprve s přihlédnutím k jejich výsledkům vydat posudek.

Závěrem každé prohlídkydo zaměstnání je vydání posudku, ve kterém se stanoví, zda je posuzovaná osoba k práci způsobilá, způsobilá s podmínkou nebo nezpůsobilá (případně dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilost).

Lékařský posudek se vystavuje ve třech originálech (po jednom pro posuzujícího lékaře, zaměstnance i zaměstnavatele). V případě zájmu nabízím vzor posudku o zdravotní způsobilosti k práci ke stažení (formát .pdf).

Kdo tedy provádí prohlídky do zaměstnání?

Registrující praktický lékař

Může provádět u svých pacientů prohlídky do zaměstnání pouze v případě, že je práce zařazena do 1. kategorie (typicky administrativa) a nejsou přítomny tzv. rizika ohrožení zdraví podle přílohy 2, část II, Vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Ve všech ostatních případech musí posudek o zdravotní způsobilosti vydat smluvní lékař zaměstnavatele, tedy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb

Rozhoduje o zdravotní způsobilosti zaměstnanců v případě, že vykonávaná práce je v riziku 2. kategorie a vyšším nebo jsou přítomny rizika ohrožení zdraví.

K vyšetření se objednejte v ordinačních hodinách na telefonu 382 503 254.

Co s sebou na vyšetření

Na vyšetření s sebou přineste žádost o provedení prohlídky, posudek o zdravotní způsobilosti ve 3 zaměstnavatelem podepsaných originálech (v nich zaměstnavatel stanovuje, druh práce, režim, rizika na pracovišti…). Pokud nosíte brýle, vezměte je s sebou.