Praktický lékař Milevsko s.r.o.
Jeřábkova 158, 399 01 Milevsko
IČO 116 52 055

 1. Každý pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb.
 2. Pacienti a jejich doprovod jsou povinni respektovat zásady občanského soužití a dobrých mravů.
 3. Pacienti se, mimo akutních stavů, vždy objednávají na určitý čas vyšetření buď osobně, telefonicky nebo elektronicky. Domluvené návštěvy jsou závazné a v případě, že se objednaný pacient nemůže dostavit na vyšetření, je povinen sjednanou návštěvu zrušit nejpozději 24 hodin předem. Neomluvená absence je porušením vnitřního řádu. Tři a více neomluvených návštěv může být důvodem k ukončení péče. 
 4. Na předoperační vyšetření se lze, z důvodu naplánování dalších potřebných vyšetření, objednat pouze osobně.
 5. Pozdní příchod o 5 a více minut může být důvodem pro přeobjednání na nový termín vyšetření, zajistěte si dostatečnou časovou rezervu pro příchod.
 6. Definitivní pořadí pacientů určuje lékař, naší prioritou je dodržovat časy objednání. To však nelze bezvýhradně.
 7. Pacienti čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná během celé ordinační doby. V prostorách ambulance i čekárny je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholu a jiných návykových látek. Pacientovi jevícímu známky požití alkoholu či jiných omamných látek může být odmítnuto ošetření a může být z čekárny vykázán.
 8. Pacient je povinen prokázat se při vstupu do ordinace platným průkazem zdravotní pojišťovny.
 9. Do ordinace k ošetření přichází pacient pouze na vyzvání a po řádné osobní hygieně, čistě oblečený, pokud tomu nebrání jeho zdravotní stav. V případě, že tomu tak nebude, může zdravotnický personál vyšetření pacienta, které snese odkladu, odmítnout.
 10. Recepty na dlouhodobě pravidelně užívané léky je možno objednat telefonicky nebo emailem (mimo léků na cukrovku) a to pouze na základě domluvy z předchozí osobní kontroly. Recept lze odeslat pouze na mailovou adresu a číslo telefonu, které jsou uvedeny v systému. Není v našich silách pokaždé měnit číslo na jiného příbuzného/známého. 
 11. Informace o zdravotním stavu pacienta poskytujeme pouze osobám, které pacient sám předem určil.
 12. U námi prováděných vyšetření a výkonů není potřeba písemný souhlas. Pokud pacient nevyjádří svůj nesouhlas, má se za to, že s vyšetřením, zákrokem a léčbou souhlasí.
 13. Pacient hlásí bezodkladně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, změnu osobních údajů (bydliště, příjmení, email, telefon…), změnu zdravotní pojišťovny, případně změnu zdravotního pojištění.
 14. Nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, zmocněnci a osoby stanovené obecně závaznými předpisy.
 15. K posudkové činnosti přináší pacient veškeré podklady. V případě neúplnosti (chybějící výpis ze zdravotní dokumentace, odborné vyjádření specialistů, špatně vyplněná žádost o pracovnělékařskou prohlídku atd.) si vyhrazujeme právo posunout termín prohlídky na jiný den tak, aby nedošlo k narušení času objednání dalších pacientů.
 16. Vnitřní řád je pro všechny pacienty závazný. Není povinností pacienta souhlasit s Vnitřním řádem, ale nesouhlas je zároveň nesouhlasem s poskytnutím zdravotní péče a objednáním v našem zdravotnickém zařízení. 
 17. Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§ 48 odst. 2 (d) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů). V případě ukončení Vaší péče z důvodu porušení vnitřního řádu Vám dáme písemné vyrozumění s uvedením důvodů pro tento krok, v souladu s §48 odst. 5 stejného předpisu (osobně, nebo zasláním doporučenou poštu na poslední uvedenou kontaktní adresu v systému).

Vnitřní řád ordinace je platný od 1. 1. 2022