Každý řidič musí být, mimo dalších požadavků, zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel. Prohlídka pro řidičský průkaz posuzuje zdravotní způsobilost řidiče. V tomto článku uvádím stručné shrnutí a některá pravidla, kterými se posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel řídí. Článek byl aktualizován, rozšířen a doplněn v prosinci 2021.

Pravidelná prohlídka na řidičský průkaz u seniorů od 65 let

Povinnosti řidiče

Na prvním místě Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích stanoví (§ 87, odstavec 3) stanoví, že držitel řidičského oprávnění skupiny A, B a nebo T se podrobí lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku. Po dovršení 68 let věku pak každé dva roky (platnost 2 roky se počítá od poslední lékařské prohlídky!).

Prohlídka na řidičský průkaz čeká mimoto držitele řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D nebo D+E pak od 50 let každý rok. A navíc do 50 let je interval prohlídky těchto skupin jedenkrát za dva roky. Lékařskou prohlídku na řidičský průkaz je proto nutné takto absolvovat, i když řídíte motorové vozidlo pouze pro svoji potřebu a navíc v určitých případech je pak dokonce nezbytné i vyšetření dopravně psychologické (§ 87a, odstavec 1).

Další odborná vyšetření

V případě potřeby si posuzující lékař ale může vyžádat další odborná vyšetření (např. oční, neurologie, ortopedie, dopravně psychologické a další). Na základě výsledků těchto vyšetření může být platnost posudku i kratší (§ 87, odstavec 4). V některých případech se stanoví termín další lékařské prohlídky i kratší než dva roky. Tato vyšetření mohou být zpoplatněná dle ceníku provádějícího lékaře.

Samotné posuzování zdravotní způsobilosti upravuje vyhláška č. 277/2004 Sb. O stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. A dále jsou v její příloze uvedeny i stavy a vady, které zdravotní způsobilost pro řidičský průkaz omezují anebo vylučují.

Harmonizované kódy

Dále existují tzv. harmonizované kódy upravující přesněji zdravotní způsobilost zjištěnou při lékařské prohlídce na řidičský průkaz (jsou uvedeny v řidičském průkazu pod bodem 12. na jeho zadní straně). Uvádím některé nejčastěji používané kódy:

01Ochrana nebo korekce zraku
01.01Brýle
01.02Kontaktní čočky
02Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky
02.01Sluchové pomůcky pro jedno ucho
02.02Sluchové pomůcky pro obě uši
05Omezení jízdy (povinná doplňující podmínění nebo omezení řidičského oprávnění)
05.01Omezení jízdy podle denní doby (například jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce)
05.02Omezení jízdy v okruhu …. km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu
05.06Bez přívěsu
Přehled nejpoužívanějších harmonizovaných kódů…

Prohlídka při zadržení řidičského průkazu

K zákazu řízení nejčastěji dochází při získání 12 bodů (vybodování) nebo uložením zákazu řízení (úřad, soud). Před opětovným vydáním řidičského průkazu pak lékařská prohlídka předchází dopravně psychologickému vyšetření. Toto se provádí v případě vybodovaní a zákazu řízení na 6 a více měsíců.

A navíc, pro opětovné vydání řidičského průkazu, pokud byl zákaz řízení delší než 1 rok, je povinností žadatele znovu složit zkoušku odborné způsobilosti (autoškola). Protože pouze výsledek samotné lékařské prohlídky a dopravně psychologické vyšetření nestačí.

K vyšetření se objednejte v ordinačních hodinách na telefonu 382 503 254.

Co s sebou na prohlídku?

K prohlídce na řidičský průkaz se objednejte v dostatečném předstihu. V den vyšetření s sebou přineste moč, občanský průkaz a případně brýle nebo sluchadlo. Posudek o zdravotní způsobilosti není potřeba předem tisknout ani vyplňovat, vystavíme vám jej v rámci vyšetření! Cena vyšetření se řídí aktuálně platným ceníkem.